06 - 430 583 00

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen, vragen op signalen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en geweld, pesten en uitsluiting of discriminatie. Juist in deze tijd van corona zijn er dingen anders dan normaal en is het belangrijk om extra alert te zijn op dit soort zaken.

De corona maatregelen vragen steeds weer aanpassing van gedrags- en omgangsregels bij de verenigingen, waar het clubgebouw, dus ook toiletten en kleedkamers gesloten zijn. De looproutes en de samenstelling van teams en trainers zijn veranderd, dit vraagt om extra alertheid. Kinderen zijn kwetsbaar, ze worden door hun ouders gebracht en opgehaald bij de ingang van de accommodatie.

Hoe kun je ouders het vertrouwen geven dat hun kinderen sociaal veilig zijn op de vereniging? Ouders zijn immers niet welkom op de vereniging, er is dus geen ouderlijk toezicht!

Belangrijk is dat er goede afspraken worden gemaakt en deze ook te communiceren aan leden, vrijwilligers, maar juist ook ouders, zodat iedereen zich veilig voelt en onbekommerd kan sporten. Maak bijvoorbeeld afspraken over het uitzetten van je telefoon tijdens de training en bespreek het online gedrag. Online seksueel misbruik komt steeds vaker voor.

Zie je iets of maak je iets mee wat niet kan, dan kun je contact opnemen met de VCP, die aanspreekbaar is voor sporters, ouders van sporters, coaches en trainers, toeschouwers, kaderleden, wijkagent, vrijwilligers en bestuur. Betrokkene moet eerst in vertrouwen hun verhaal kwijt kunnen, waarbij emoties hoog kunnen oplopen. Daarna bespreekt de VCP de  mogelijkheden, die er zijn om hulp te krijgen. De betrokken persoon maakt hierin zélf een keuze.

De gesprekken, die met de VCP worden gevoerd, zijn vertrouwelijk en anoniem en vinden plaats op neutraal terrein waar de betrokkene zich op zijn/haar gemak voelt.

Elk incident wordt vastgelegd en met het bestuur besproken met inachtneming van alle verplichtingen die het bestuur en de VCP hebben voor de bescherming van de privacy van alle betrokkenen. De verslagen worden veilig en netjes bewaard.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uiteindelijke afhandeling van de melding.  Om een veilig sportomgeving te borgen is het aan te raden om binnen het bestuur daarom een portefeuillehouder Sociale Veiligheid te benoemen.

Zodra iemand uit het bestuur op de hoogte is van een geval van seksuele intimidatie of seksueel misbruik is hij of zij dit verplicht bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging. Bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, anonieme signalen, eigen waarnemingen of geruchten daarover, licht de vertrouwenscontactpersoon zelf proactief het bestuur van een club in.

Het is van essentieel belang dat contactgegevens van de VCP bekend zijn bij leden van een vereniging! De club kan dit publiceren op de website, whatsapp groepen, in de nieuwsbrief, op het inschrijfformulier kantine, bestuurskamer of kleedkamers en kenbaar maken op ouderavonden en trainersbijeenkomsten bij de start van het seizoen, ledenvergadering, aan bezoekende clubs en dergelijke.

Afgelopen maand hebben 8 vrijwilligers de NOC*NSF  VCP-training gevolgd, zodat het melden van ongewenst gedrag bij meerdere verenigingen mogelijk is.

Ongeveer één op de acht sporters heeft te maken met seksuele intimidatie of misbruik. Dat kan gewoon niet! We moeten er dan ook voor zorgen dat de sport veiliger wordt en dat ongewenste situaties worden gestopt, het slachtoffer hulp krijgt en de dader wordt aangepakt. 

Wil je in contact komen met de vertrouwenscontactpersoon van jouw sportvereniging? Raadpleeg dan de verenigingswebsite.

Bel voor de externe VCP:  06 4305 8300 (mail vcp@sportplatformhuizen.nl) of Centrum Veilige Sport 0900 2025590

 

 

 

 

 

>>Vertrouwenscontactpersoon SPH

Wij helpen u graag verder
Neem contact op