06 - 430 583 00

Vertrouwenscontactpersoon

15-02-2022

Vertrouwenscontactpersoon

De rol van de vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen, vragen op signalen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en geweld, pesten en uitsluiting of discriminatie.

Belangrijk is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt binnen de organisatie en deze ook communiceren aan leden, vrijwilligers, maar juist ook aan ouders, zodat iedereen zich veilig voelt en onbekommerd kan sporten. Maak bijvoorbeeld afspraken over het uitzetten en opbergen van  telefoons tijdens de training en bespreek het online gedrag. Online seksueel misbruik komt steeds vaker voor.

Zie je iets of maak je iets mee wat niet kan, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon, die aanspreekbaar is voor sporters, ouders van sporters, coaches en trainers, bezoekers, kaderleden, wijkagent, vrijwilligers en bestuur.

In vertrouwen
Betrokkene moet eerst in vertrouwen zijn verhaal kwijt kunnen, waarbij emoties hoog kunnen oplopen. Daarna bespreekt de vertrouwenscontactpersoon de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De betrokken persoon maakt hierin zélf een keuze.

De gesprekken, die met de vertrouwenscontactpersoon worden gevoerd, zijn vertrouwelijk en anoniem en vinden plaats op neutraal terrein waar de betrokkene zich op zijn gemak voelt.

Vastgelegd
Elk incident wordt vastgelegd en met het bestuur besproken met inachtneming van alle verplichtingen die het bestuur en de vertrouwenscontactpersoon hebben voor de bescherming van de privacy van alle betrokkenen. De verslagen worden veilig en netjes bewaard.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uiteindelijke afhandeling van de melding. Om een veilig sportomgeving te borgen is het wenselijk om binnen het bestuur een portefeuillehouder Sociale Veiligheid te benoemen.

Seksuele intimidatie
Zodra iemand uit het bestuur op de hoogte is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik is hij of zij dit verplicht bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging. Bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, anonieme signalen, eigen waarnemingen of geruchten daarover, licht de vertrouwenscontactpersoon zelf proactief het bestuur van een club in.

Het is van essentieel belang dat contactgegevens van de vertrouwenscontactpersoon bekend zijn bij leden van een vereniging. De club kan dit publiceren op de website, WhatsAppgroepen, in de nieuwsbrief, op het inschrijfformulier,  kantine, bestuurskamer of kleedkamers en kenbaar maken op ouderavonden en trainersbijeenkomsten bij de start van het seizoen, ledenvergadering, aan bezoekende clubs en dergelijke.

Training

In 2021 hebben nog 8 vrijwilligers de NOC*NSF-training voor vertrouwenscontactpersoon gevolgd, zodat het melden van ongewenst gedrag bij meerdere (sport)verenigingen mogelijk is. Ongeveer één op de acht sporters heeft te maken met seksuele intimidatie of misbruik. Dat kan gewoon niet. We moeten er dan ook voor zorgen dat de sport veiliger wordt en dat ongewenste situaties worden gestopt, het slachtoffer hulp krijgt en de dader wordt aangepakt.

Praat nu! Voor jezelf. Voor de ander. Voor het plezier in de sport.

Wie vragen heeft kan terecht bij vcp@sportplatformhuizen.nl of 06 4305 8300. Is er spoed bij een melding en is de vertrouwenspersoon van de club niet bereikbaar, dan kan gebeld worden met Centrum Veilige Sport Nederland via 0900 2025590

>>Vertrouwenscontactpersoon

Wij helpen u graag verder
Neem contact op