06 - 430 583 00

Veilig Sporten

Wat is Jeugd Veilig Actief ?

Jeugd Veilig Actief is een initiatief van de gemeente Huizen om de jeugd veilig en actief te laten meedoen bij sportieve- en maatschappelijke organisaties in Huizen.

In 2016 is, in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Huizen, gestart met het project Jeugd Veilig Actief. Het JVA project is er op gericht dat sociale veiligheid bij de organisaties en verenigingen op de agenda komt te staan. Organisaties, die de veiligheid goed organiseren en communiceren zijn minder kwetsbaar voor ongewenst gedrag, maar ook voor pesten en discriminatie.

Afspraken en regels

Het project heeft als doel dat alle maatschappelijke jeugdorganisaties in Huizen zich een sociaal veilige organisatie kunnen noemen. De maatschappelijke organisaties commiteren zich aan de gemaakte afspraken binnen het beleid voor een veilige- en actieve omgeving voor de jeugd: het aanstellen van een vertrouwenspersoon, omgangsregels, een bindende gedragscode voor vrijwilligers, afspraken over informatie voor en naar ouders en een open cultuur, waarin zaken bespreekbaar zijn.

Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en kunnen zich kwalificeren door te voldoen aan de volgende 5 voorwaarden:

  1. Het hebben van een vertrouwenscontactpersoon (in- of extern), die bekend is bij ouders en kader
  2. Aanvraag (gratis) Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers, die werken met jeugd (<18 jaar)
  3. Het hebben van omgangsregels voor iedereen en gedragsregels/codes voor vrijwilligers
  4. Een werkwijze hebben hoe om te gaan met meldingen/ongewenst  gedrag en deze informatie delen met ouders en andere betrokkenen via de eigen communicatiekanalen
  5. Dit onderwerp minimaal 1x per jaar bespreken binnen het bestuur, met leden, vrijwilligers en zeker met nieuwe vrijwilligers

Van 1 september 2017 - 1 juni 2019  is Anita Campbell als JVA projectondersteuner  aangesteld om de besturen te ondersteunen/kwalificeren.  Zij is tevens, vanuit het Sport Platform Huizen, extern vertrouwenscontactpersoon voor diverse verenigingen in Huizen:

Contactgegevens: E VCP@sportplatformhuizen.nl, T 06 1822 6887, b.g.g. 06 4305 8300

Voor meer informatie zie: 
http://VCHuizen.nl
http://Sport.nl/voorclubs

>Veilig Sporten

Wij helpen u graag verder
Neem contact op